Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu:

RMC  s.r.o.
Trenčianska 863/66
018 51  Nová Dubnica

IČO: 31596771
IČ DPH: SK2020436836

registrácia: Okresný súd Trenčín, vložka č. 2489/R

e-mail:            rmc@rmc.sk

web:                www.rmc.sk

e-shop:            www.rmcshop.sk

Tel. ( sekretariát) : 042/ 44 55 611

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08


1. Cenové ponuky
Na základe požiadavky zákazníka vypracujeme individuálnu  cenovú ponuku. Platnosť cenovej ponuky je 7 dní od vystavenia (pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak). Termín dodania uvedený na ponuke je platný pre aktuálny stav nášho skladu (prípadne skladu nášho dodávateľa).

 2. Objednávky
2.1. Z dôvodu správneho vybavenia vybavujeme objednávky iba v písomnej forme. Môžu byť zaslané:

  • E-mailom
  • Poštou
  • Prostredníctvom aplikácie e-shop ( www.rmcshop.sk )
     

Objednávka musí obsahovať:
- presný názov, fakturačnú adresu odberateľa, v prípade firemných zákazníkov jeho IČO, IČ DPH
- adresu dodania (pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy)
- kontaktnú osobu, telefonický a mailový kontakt
- jednoznačnú špecifikáciu objednávaného tovaru a požadovaný počet kusov
- požadovaný spôsob dodania

- požadovaný spôsob platby

Objednávka je z našej strany akceptovaná po zaslaní záväzného potvrdenia objednávky.

 

2.2. Zákazník, ktorý objednáva tovar "Respirátor FFP2" odoslaním objednávky čestne prehlasuje, že je oprávnenou osobou na nákup tohto tovaru v zmysle zákona č. 69/2020 Z.z. zo dňa 6.4.2020.  - platné do 17.6.2020.

2.3. V zmysle aktuálnej novely zákona č. 69/2020 Z.z zo dňa 18.6.2020 sa na predaj respirátorov triedy FFP2 bez výdychového ventilu nevzťahuje zákaz predaja. Respirátory smieme predávať všetkým záujemcom, ktorí o ich kúpu prejavia záujem.  - platné od 18.6.2020.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípadne odoslanie objednávky e-mailom alebo poštou (ďalej len “objednávka”). Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode “Ako nakupovať ”. Automaticky odosielané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.

3.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “Potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.


4. Storno objednávky

4.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, pokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.

4.2 Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej v potvrdení objednávky alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

4.3 Storno nie je možné uplatniť pre neskladové položky (t.j. ktoré už boli objednané pre konkrétneho zákazníka), taktiež nie je možné ani vrátenie tohto tovaru (neskladových tovarov).

5. Ceny a termín dodania

5.1 Cena tovaru prezentovaného v e-shope  zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) .  Cena  tovaru nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

5.2 Ceny v e-shope sú kalkulované pre základné kusové odbery. Po komunikácií s našim obchodníkom je možné dohodnúť individuálne množstevné zľavy. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

5.3 Stav skladu nie je aktualizovaný on-line, to znamená nemusí byť aktuálny. Za záväzný termín sa považuje termín dodania zaslaný v našom potvrdení objednávky.

Štandardný termín dodania je cca. 2 pracovné dni pre skladové položky. Pre položky, ktoré nie sú skladom je termín uvedený v potvrdení objednávky.


6. Spôsob doručenia
6.1 Zákazníkovi ponúkame na výber z týchto spôsobov doručenia:
- kuriér  UPS  (Slovak Parcel Service, s.r.o.) – štandardný balík

- osobný odber v sídle našej firmy

6.2 Základná sadzba ceny prepravy je uvedená v prehľade pri vytvorení objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje možnosť cenu prepravy zmeniť v mimoriadnych odôvodnených prípadoch ( v závislosti  od veľkosti a hmotnosti zásielky). O tejto skutočnosti bude dodávateľ informovať kupujúceho.


6.3 Osobný odber je možný iba po predchádzajúcom dohovore v prevádzkových hodinách v priestoroch našej firmy.
Prevádzkové hodiny pre vyzdvihnutie tovaru: pondelok – piatok  8:00 – 14.30 hod.

 

6.4 Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je tovar  mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.7. Platobné podmienky

Zákazníkom ponúkame na výber z týchto možností platby:
-  banková platba vopred
-  dobierka

-  platba platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu priamo z e-shopu pri odosielaní  objednávky prostredníctvom služby GP Webpay
- platby v hotovosti neprijímame


8. Zasielanie faktúr:

Odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr dodávateľom na e-mailovú adresu odberateľa zadanú v objednávkovom formulári.


9. Vrátenie tovaru  - odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol zakúpený výhradne cez internetový obchod www.rmcshop.sk podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

9.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a pod.

9.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (náklady na prepravu). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

9.4  Spotrebiteľ nie je oprávnený vrátiť tovar, ktorý bol výlučne obstarávaný na jeho objednávku ( nejednalo sa o tovar na sklade), prípadne bol vyrobený “na mieru“ na základe objednávky.

Rovnako nie je možné  vrátenie tovaru s označením „Respirátory FFP2 “  z hygienických dôvodov. Vzhľadom na charakter tohto tovaru a skutočnosť, že tento tovar slúži na ochranu dýchacích ciest pred mikročasticami, ktoré prenášajú vírusy spôsobujúce ochorenia ( napr. Covid-19, chrípka, iné..), je dôležité zabezpečiť dostatočné hygienické podmienky pre  manipuláciu s týmto tovarom. V  našej spoločnosti sme prijali prísne hygienické pravidlá pri práci s týmto tovarom. Keďže rovnaké pravidlá u zákazníka nevieme zaručiť ani overiť, na tento tovar sa nevzťahuje možnosť vrátenia tovaru v štandardnej 14-dňovej lehote.


10. Reklamácia tovaru
Dodaný tovar je možné reklamovať písomnou formou. Žiadame Vás o stručný popis závady, počet a typ reklamovaných kusov, doklad preukazujúci kúpu tovaru. Zákazník bude následne informovaný o priebehu spracovania jeho reklamácie. Reklamácia bude spracovaná v zmysle zákonných požiadaviek.

11. Riešenie spotrebiteľských sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na rmc@rmc.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov v našom e-shope nájdete v samostatnej sekcii Ochrana osobných údajov.


13. Ostatné
Ostatné podmienky, ktoré nie sú špecifikované našimi VOP sa riadia príslušnými platnými predpismi Obchodného zákonníka.

V Novej Dubnici dňa 25.5.2020

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info