Ochrana osobnych údajov

Ochrana osobných údajov


Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že je informovaný o spracúvaní  jeho osobných údajov v zmysle aktuálne platných zákonov. Podrobnosti o spôsobe a účelu spracúvania osobných údajov sú uvedené v ďaľšom texte.

A. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť RMC s.r.o., ktorá je  prevádzkovateľom internetového obchodu www.rmcshop.sk  (ďalej len „RMC s.r.o.“):

RMC s.r.o.
Trenčianska 863/66,  
018 51 Nová Dubnica, 

IČO: 31596771
IČ DPH: SK2020436836

Kontaktná emailová adresa: rmc@rmc.sk

Tel.:042 / 44 55 611

B. Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.rmcshop.sk a  to  v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu, podpis, v prípade firemných zákazníkov navyše fakturačné údaje firmy : názov a sídlo firmy, telefonický a e-mailový  firemný kontakt, IČO a DIČ a IČ DPH firmy, meno  a priezvisko kontaktnej osoby.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 1. Marketingu a to formou:


2.1 Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu zákazníka a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu  www.rmcshop.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.

2.2 Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu Eling s.r.o., alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

  1. 2.3. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zaslaním svojej e-mailovej adresy na adresu rmc@rmc.sk alebo ako kupujúci v e-shope môže označením príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj zaslaním žiadosti prostredníctvom e-mailu na adresu rmc@rmc.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

C. Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny Ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup 

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak Ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností Ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré Ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

 

Právo  namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva  automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. súhlas so zasielaním newsletter spáv)

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť poslaním e-mailu na adresu: rmc@rmc.sk  alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na  adresu: RMC s.r.o., Trenčianska 863/66, 01851 Nová Dubnica.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

D. Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t. j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Tretím stranám sú poskytované len osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté na plnenie zmluvy  ( splnenie dodávky z objednávky).

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 

 • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 32 92 17.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info