Prečo nakupovať u nás ?

Iste Vás zaujíma , čím sa líšime od množstva predajcov respirátorov, s ktorými sa momentálne doslovne roztrhlo vrece.  Malo by byť samozrejmosťou, že ponúkaný tovar má naozaj aj deklarované vlastnosti. Je smutné, že mnoho ponúkaných výrobkov na európskom  trhu nedosahuje  požadované parametre a ich predajcovia nespĺňajú zákonom stanovené podmienky predaja osobných ochranných prostriedkov a tieto výrobky predávajú nelegálne.

U nás máte istotu, že nekupujete mačku vo vreci. Nami ponúkané respirátory triedy FFP2 boli certifikované akreditovanou skúšobňou BSI v Holandsku a skúšobňou Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. v Českej republike . Naša spoločnosť je  držiteľom rozhodnutia o uvedení určeného výrobku na trh  Slovenskej republiky  vydaného Úradom  pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a respirátory , ktoré ponúkame, spĺňajú požiadavky normy EN 149:2001+A1:2009 pre triedu ochrany FFP2.

Na kvalite záleží !

Čo musí spĺňať legálne predávaný respirátor

Respirátory triedy FFP2 patria medzi osobné ochranné prostriedky, ktoré zabezpečujú ochranu dýchacích ciest pred rôznymi časticami a v súčasnosti sú využívané ako ochrana pred vírusom spôsobujúcim ochorenie Covid-19.  Európska únia stanovila presné pravidlá, ktoré určujú, čo musí spĺňať výrobok tejto kategórie , ak má byť predávaný na trhu EÚ. Tieto pravidlá slúžia na ochranu spotrebiteľov,  aby bolo jednoznačne zaručené, že konkrétny výrobok skutočne plní tú ochrannú funkciu, ktorú má plniť.

Aby bolo možné jednoznačne určiť, ktorý výrobok spĺňa stanovené podmienky, slúži CE označenie výrobku. Aby mohol výrobca označiť výrobok  týmto označením, musí byť výrobok otestovaný  akreditovaným laboratóriom v Európskej únii. Európska únia zverejňuje zoznam skúšobní, ktoré sú oprávnené vykonávať skúšky pre jednotlivé typy výrobkov. Tieto skúšobne sa označujú ako „notifikovaná osoba ( notified body)“. Pokiaľ pri výrobku prebehne celý proces certifikácie s pozitívnym výsledkom, vydá skúšobňa certifikát, ktorý oprávňuje výrobcu vystaviť Vyhlásenie o zhode  a označovať výrobok označením CE. Okrem značky CE musí niesť certifikovaný výrobok aj označenie čísla notifikovanej osoby, ktorá výrobok preskúšala.

Vzhľadom na kritickú situáciu v Európe a nedostatok certifikovaných ochranných prostriedkov, vydala Európska komisia odporúčanie, ktoré hovorí o tom, za akých podmienok možno predávať na trhu EÚ určené výrobky, u ktorých nebol proces certifikácie úplne dokončený. Každá z členských krajín si sama stanovuje pravidlá, ako toto  odporúčanie zavádza do praxe.  

Pravidlá na Slovensku hovoria o tom, že je možné udeliť výnimku na uvedenie takýchto výrobkov na trh SR, len po splnení viacerých podmienok. Najzásadnejšou podmienkou je, že u takéhoto výrobku musel začať proces certifikácie akreditovanou skúšobňou, a napriek tomu, že nebol tento proces celkom dokončený, boli preskúšané kritické vlastnosti  výrobku v zmysle normy STN EN 149:2001+A1:2009 a na to bol vydaný certifikát akreditovanou skúšobňou v EÚ.

Len po splnení týchto a iných podmienok, môže Ústav pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo vydať rozhodnutie  o uvedení určeného výrobku na trh  Slovenskej republiky bez posudzovania zhody. 

Súčasná situácia na trhu je veľmi neprehľadná. Zákazník, ktorý do detailov neovláda  proces certifikácie môže ľahko „naletieť“  neserióznemu predajcovi. Možno sa stretnúť s podvodmi na mnoho spôsobov:

  • Falošné vyhlásenia o zhode, ktoré sa neopierajú o skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom
  • Falšované certifikáty vydané akreditovanými laboratóriami, na ktorých sú pozmenené údaje ( napr. názov výrobcu, typ výrobku...)
  • Test reporty a certifikáty vydané neeurópskymi laboratóriami – tieto majú často pozmenené výsledky, typ výrobku, meno výrobcu. Aj v prípade, že by sa jednalo o autentický test report/ certifikát z neeurópskej skúšobne, takýto dokument nie je dostatočným dokladom pre oprávnenie predávať v Slovenskej republike
  • Certifikáty, ktoré sa odvolávajú na splnenie iných noriem, ako sú je norma EN 149:2001+A1:2009, ktorá hovorí o požiadavkách na osobné ochranné prostriedky tried FFP1,2 a 3
  • Respirátory označené značkou CE bez oprávnenia používať toto označenie

Treba si uvedomiť, že proces certifikácie je pomerne zložitým procesom,  do ktorého je potrebné investovať čas aj financie.  Ponuky, ktoré predávajú respirátory za neprimerane nízke ceny, môžu byť znakom toho, že ich predaj nespĺňa všetky zákonom stanovené podmienky pre predaj v SR. 

Zhrnutie: na trhu SR možno legálne predávať len respirátory spĺňajúce tieto 2 podmienky:

  • Respirátor nesie označenie CE spolu s číselným označením akreditovaného európskeho laboratória; takto možno označiť len výrobky, u ktorých bol úspešne ukončený proces certifikácie.
  • Respirátory, ktoré nenesú označenie CE – ich predajca musí byť držiteľom rozhodnutia o uvedení určeného výrobku na trh SR, ktoré je vydané Ústavom  pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Záverom tohto vysvetlenia je nutné dodať, že respirátory FFP 2 majú slúžiť ako ochrana rizikových skupín obyvateľstva pred ochorením Covid-19. Pokiaľ ich kvalita nebola dostatočným spôsobom preverená (zmysle vyššie uvedenej informácie), spotrebiteľ nemôže mať istotu, či takýto výrobok skutočne spĺňa deklarované parametre. 

Naša spoločnosť je  držiteľom rozhodnutia o uvedení určeného výrobku na trh  Slovenskej republiky  vydaného Úradom  pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Dôverujte preverenej kvalite.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info